Právní podmínky použití serveru

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání webových stránek eBrigáda.cz

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro používání webových stránek eBrigáda.cz (dále též jen „VOP“) upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při využívání služeb provozovatele poskytovaných prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky www.ebrigada.cz (dále též jen „web“).

1.2. Provozovatelem tohoto webu a poskytovatelem služeb na tomto webu nabízených je společnost United Interactive s.r.o., IČ: 27170730, se sídlem Geologická 575/2, Praha 5, PSČ 15200, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101687 (dále též jen „provozovatel“).

1.3. Prohlížením, jiným užitím webu či případným využitím služeb na tomto webu nabízených souhlasíte s VOP provozovatele. VOP dále upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webu a další související právní vztahy.

1.4. Pro využití služeb poskytovaných provozovatelem na webu je nutno, aby se takový uživatel nejprve na webu zaregistroval, přečetl si tyto VOP a označením příslušného pole „Souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami pro používání služeb webu“ potvrdil jejich přečtení a souhlas s jejich obsahem.

1.5. Ustanovení těchto VOP jsou rovněž nedílnou součástí případných smluv uzavíraných mezi provozovatelem a uživateli webu. Pro uzavření takových smluv mezi provozovatelem a uživateli webu se musí uživatel webu nejprve zaregistrovat na webu.

1.6. Ustanovení těchto VOP jsou závazná i pro další osoby prohlížející si či jinak užívající web, jež neprovedou registraci podle předchozích ustanovení VOP.

1.7. Prostřednictvím webu provozovatel poskytuje uživatelům služby pracovní inzerce elektronicky prostřednictvím webu. Uživatelem podle těchto VOP se rozumí jak inzerent, tak návštěvník stránek a případně další osoby využívající služeb webu dle odst. 1.3. těchto VOP.

1.8. Uživatelem služeb webu může být fyzická či právnická osoba. Fyzická osoba musí být v případě uzavírání jakékoliv smlouvy s provozovatelem plně způsobilá k právním úkonům (v souladu s příslušnou právní úpravou v dané zemi), případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.

1.9. Tyto VOP mohou být změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na webu. V případě, že uživatel s novým zněním VOP nesouhlasí, je oprávněn zrušit svou registraci na webu. Uživatel je povinen se před každým využíváním služeb webu seznámit s aktuálním zněním VOP.

1.10. Pro účely registrace, jakož i případného uzavření smlouvy, je každý uživatel webu povinen při registraci či při uzavírání smlouvy uvést přesné, správné a pravdivé údaje o své osobě. Uživatel je povinen, pokud došlo ke změně registračních údajů, tyto údaje aktualizovat před dalším využívám služeb webu, pro které je registrace vyžadována. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů může být postiženo podle příslušných právních předpisů, a to včetně předpisů trestních.

1.11. Uživatel při využívání tohoto webu dále nesmí maskovat svou IP adresu či jinak utajovat či maskovat svou geografickou polohu.

2. Autorská práva

2.1. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu. Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro sběr či jiné využívání obsahu tohoto webu.

2.2. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním jakýchkoliv jeho příspěvků (textových, vizuálních, audiovizuálních či jiných) autorskoprávní povahy na webu uděluje provozovateli bezúplatnou, nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k využívání takových příspěvků, a to pro účely inzerce a administrace provozu webu.

2.3. Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky, design či aplikace umístněné na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

3. Uživatelský účet

3.1. Pro získání uživatelského účtu se musí potenciální uživatel webu zaregistrovat na webu provozovatele. Při registraci uživatel uvede nejméně své jméno, příjmení, jméno firmy a kontaktní e-mail. Na uživatelem při registraci uvedenou e-mailovou adresu bude následně provozovatelem odeslán e-mail s potvrzovacím odkazem. Po potvrzení registrace prostřednictvím potvrzovacího odkazu bude uživateli zřízen a zpřístupněn uživatelský účet.

3.2. Provozovatel uživateli v souladu s postupem dle čl. 3.1. těchto VOP zřídí a zpřístupní uživatelský účet a přiřadí k němu uživatelem zvolené přihlašovací jméno a heslo. Uživatel je povinen uživatelské jméno a heslo chránit a nezpřístupňovat jej třetím osobám. Pokud by došlo k neoprávněnému zpřístupnění uživatelského jména a hesla jakékoliv třetí osobě, je uživatel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit provozovateli. Po nahlášení výše uvedené skutečnosti provozovatel uživatelský účet zablokuje. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou třetí osobou, která použila přihlašovací jméno a heslo uživatele, do doby než dojde k blokaci uživatelského účtu.

3.3. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a provozovatel má právo na dobu nezbytné údržby systému odepřít dočasně uživateli přístup do jeho uživatelského účtu.

3.4. Provozovatel je oprávněn, pokud má důvodné podezření, že uživatel porušil, nebo hodlá porušit autorská práva provozovatele či jiných osob, práva duševního vlastnictví provozovatele či jiných osob, či případně ustanovení těchto VOP, pozastavit uživateli přístup k jeho uživatelskému účtu, případně zcela jeho uživatelský účet zrušit a zamezit mu v užívání služeb webu.

3.5. Provozovatel není povinen poskytovat služby webu uživatelům, kteří porušili podmínky VOP, případně byl jejich účet provozovatelem zrušen.

3.6. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či nesprávných údajů uvedených jednotlivými uživateli.

3.7. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel zakazuje zveřejňování inzerátů související s erotickými službami, multi-level marketingem a jakýmikoliv aktivitami, které nejsou v souladu s platnou legislativou nebo dobrými mravy.

4. Technické podmínky

4.1. Provozovatel neodpovídá za nemožnost využívání služeb webu uživatelem, pokud uživatel nemá softwarové či hardwarové vybavení potřebné k využívání webu.

4.2. Provozovatel zabezpečuje svůj web proti neoprávněným zásahům třetích osob, proti virovým útokům apod. Avšak uživatel bere na vědomí, že je povinen mít řádně zabezpečen svůj PC.

4.3. Uživatel není oprávněn zkoušet či zkoumat a testovat zabezpečení webu, ani prolamovat technické zabezpečovací prostředky webu. Uživatel dále není oprávněn užívat automatizované systémy pro stahování dat z webu či sledování webu nebo jiných uživatelů webu. Uživatel nesmí jakkoliv reprodukovat či zneužívat procesy k monitorování obsahu webu. Uživatel se nesmí pokoušet přihlásit se na uživatelský účet třetí osoby, ani se pokoušet prolomit zabezpečení uživatelských účtů. Uživatel nesmí zasahovat technickými prostředky do webu za účelem jeho přetížení, zaplavení, či odepření funkčnosti.

4.4. Porušení webu, narušení jeho obsahu bezpečnosti, či funkčnosti nebo pokusy o tyto neoprávněné zásahy budou považovány za porušení právních předpisů a řešeny příslušnou cestou, s tím, že provozovatel je oprávněn takovémuto uživateli zrušit uživatelský účet a zamezit technicky v dalším využívání webu.

4.5. Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob. Dále nesmí vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem.

4.6. Provozovatel je oprávněn monitorovat jakýkoliv vkládaný obsah uživatele, schvalovat ho a je také oprávněn odmítnout zveřejnění inzerátu uživatele nebo dalšího obsahu bez uvedení důvodu. Provozovatel si vyhrazuje právo jakýkoliv inzerát nebo jiný uživatelský obsah smazat.

4.7. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na stránky třetích stran, jakož i za jakoukoliv ochranu uživatelů v případech, kdy prostřednictvím takového odkazu přejdou na web třetí strany. Uživatel by měl v takovém případě dbát zvýšené opatrnosti při poskytování jakýchkoliv informací na webu třetí strany, zejména by si uživatel měl nejprve prostudovat všeobecné podmínky, pravidla ochrany soukromí či podmínky užívání takového webu třetí strany.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Uživatel uděluje výslovný souhlas, aby Provozovatel shromažďoval a zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu nezbytném pro využívání nabízených služeb webu . Uživatel registrací dává provozovateli  odvolatelný souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pak v rozsahu zpracování jeho jména, příjmení, kontaktní adresy, telefonního čísla, název firmy, IP adresy, cookie a e-mailu, a to na dobu 10 let, nejdéle však po dobu trvání registrace uživatele. 

5.2. Správcem osobních údajů je provozovatel. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

5.3. Uživatel je povinen jakoukoliv změnu v osobních údajích provést v uživatelském účtu a dbát na to, aby osobní údaje uvedené v uživatelském účtu byly aktuální a správné. Uživatel je povinen uvádět údaje správně, pravdivě a úplně.

5.4. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem správy uživatelského účtu a jsou zpracovávány pouze údaje, které uživatel poskytl. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně.

5.5. Uživatel dále poskytuje provozovateli souhlas k užití osobních údajů za účelem zasílání newsletteru s aktuálními nabídkami inzerovaných pozic, případně za účelem zasílání dalších souvisejících informací k nabídce pracovních míst, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová a kontaktní adresa. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Uživatel souhlasí se zasíláním výše uvedeného na elektronickou a kontaktní adresu uživatele.

5.6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak v rozsahu uvedeném v odstavci 5.1. tohoto článku VOP je nezbytné pro využívání služeb webu. Uživatel má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat a to písemně na e-mailovou adresu provozovatele: info@ebrigada.cz. Uživatel bere na vědomí, že pokud na základě odepření souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude dále možné vést uživatelský účet, provozovatel jej zruší.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Právní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí českým právem.

6.2. Vzhledem ke globální povaze internetu, na kterém je provozován web, je každý uživatel povinen dodržovat při užívání webu, vedle těchto VOP, všechny lokální právní normy země, ve které se právě nachází.

6.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatným, nebo neúčinným, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP.

6.4. Provozovatel dbá na zachovávání autorských či jiných práv a žádá, aby tak uživatel činil také. Pro případ, že uživatel zjistí porušení autorských práv či jiných práv, může poslat provozovateli své oznámení o tomto podezření na jeho e-mailovou adresu.

6.5. Provozovatel je oprávněn přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu webu. Provozovatel v žádném případě neodpovídá uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou dočasnou či trvalou nedostupností webu nebo některé jeho aplikace.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.9.2017

 

 

Zakázané typy inzerátů

Provozovatel zakazuje vystavování inzerátů, souvisejících jakýmkoliv způsobem s těmito oblastmi:

  • erotické služby
  • multi-level marketing a MLM prodej
  • aktivity v rozporu s platnou českou i mezinárodní legislativou
  • aktivity v rozporu s dobrými mravy
  • rekrutace účastníků do výzkumů, výzkumných panelů, komunit a studií
  • inzeráty nesouvisející s nabídkou pracovních příležitostí
  • nábor tazatelů pro telefonické a osobní dotazování bez svolení provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo neschválit nebo zrušit jakýkoliv inzerát bez udání důvodu.

Děkujeme Vám, že tato pravidla respektujete!